top of page
logo-zp-dovera.jpg

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. – Zoznam poisťovňou čiastočne hradených indikácii

Maximálny počet expozícií schválených na základe 1 žiadosti je 20.

 

Pri  posudzovaní  nároku  na  schválenie  ďalších expozícií  (pokračovanie v liečbe), požadujeme lekársku správu z vyšetrenia lekárom v príslušnom odbore na objektívne podloženie pozitívneho dopadu (efektívnosti) HBO liečby (fotodokumentáciu na porovnanie zmien kožného defektu v čase, v prípade  náhlej hluchoty audiogram).

Poisťovňa Dôvera po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom uhrádza výkony liečby Hyperbarickou oxygenoterapiou pri týchto diagnózach:

 

A)   Akútne stavy

 1 . Vzduchová a plynová embólia

 2.  Dekompresná choroba

 3.  Otrava oxidom uhoľnatým (CO)

 4.  Anaeróbne alebo zmiešané anaero-aeróbne bakteriálne infekcie
      a.  nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, napr. klostrídiová myonekróza

      (plynná sneť), myonekrózy, nekrotizujúca  fascitída a iné

      b.  vybrané prípady orgánových abscesov, a to intrakraniálny, pleuro-pulmonálny absces

      a absces pečene

      Kritériá na výber týchto pacientov sú predovšetkým zlyhanie  konvenčnej terapie,                    vysoké chirurgické riziko odstránenia abscesu a ťažko alternovaný celkový stav pacienta.

 5.  Akútna ischémia mäkkých tkanív
      a.  drvivé poranenia (crush injury)                                                                                              
      b.  ťažké akútne traumatické ischémie mäkkých tkanív
      c.  kompartment syndróm
      d.  reperfúzny syndróm po cievnych operáciách
      e.  ischemické kožné a myokutánne štepy
       f.  reimplantácia traumaticky amputovaných častí končatín

6.  Radiačné poškodenie tkanív (v rámci rádioterapie onkologických och)       

     a.  Radionekróza mandibuly       

     b.  Radiačná cystitída (moč. mechúra) rezistentná na konzervatívnu liečbu            

     c.  Extrakcia zubov v ožarovanom teréne  

     d.  Rádionekróza iných kostí     

     e.  Radiačná proktitída a enteritída    

     f.  Radiačné poškodenie mäkkých tkanív (t.j. koža,fascie,svalovina)
     g. Rádionekróza hrtana (pri ožarovaní hrtana pre karcinóm)

     h. Rádionekróza CNS

7.   Popáleniny pokrývajúce aspoň 20% plochy tela  a súčasne aspoň 2. st.
    ( Pri popáleninách 1. st a/alebo menšom rozsahu než 20% nie je HBO indikovaná)

8.   Náhla idiopatická hluchota (nie tinitus!)

9.   Ťažké anémie krvácavej etiológie ak ide o akútny stav

10. Včasná fáza obesenia s cerebrálnou anoxiou ak ide o akútny stav

11.  Oklúzia a. centralis retinae

12.  Nekróza hlavy femuru - osteonekróza

B)   Chronické stavy

1.  Ischemické štepy a laloky

2.  Osteomyelitída
    a.  chronická osteomyelitída, t. j. taká, ktorá trvá aspoň 6 týždňov napriek

    adekvátnej antibiotickej liečbe
    b.  v prípade osteomyelitídy lebky (s výnimkou mandibuly) a sterna je

    HBO indikovaná súčasne s nástupom ATB liečby (nie je teda nutná predošlá 6- týždňová        konzervatívna liečba)

3.  Radiačné poškodenie tkanív

    ( v rámci rádioterapie onkologických chorôb) - diagnózy rovnako ako pri akútnych                      indikáciách )

4.  Problematické a ťažko sa hojace rany

    ( hlavne diabetický terén, aterosklerotický terén, infekčné rany)

5.  Neuroblastóm IV. Štádium

6.  Poškodenie mozgu

    ( akútne a chronické traumatické mozgové poškodenie, chronický stav po náhlej cievnej          mozgovej príhode, postanoxická encefalopatia) u vybraných pacientov)

C)   Ostatné

1.  Postanoxická encefalopatia

2.  Algoneurodystrofia, Sudeckov syndróm

3.  Nehojace sa dekubitálne defekty

4.  Diabetes mellitus so závažnými komplikáciami

5.  Poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov

Maximálny počet expozícií:

 

3

3

5

 

 20

 

90

     

 

 

 

 

 

 

60

90

 

40

 

40

10

10

30

60

20

 

 

 

60

 

 

60

 

 

80

 

30

30

 

60

40

90

90

60

bottom of page