top of page
VšZP.jpg

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s. – Zoznam poisťovňou čiastočne hradených indikácii

I. Skupina - ROZHODUJÚCI VÝZNAM

Otrava plynmi, počet expozícií 5, počet sérií 1

T58 - Toxický účinok CO

T59 - Toxický účinok iných plynov, dymov a výparov

T59.0 - Oxidy dusíka

T59.1 - Oxid siričitý

T59.2 - Formaldehyd

T59.3 - Slzotvorný plyn

T59.4 - Plynný chlór

T59.5 - Plynný fluór a fluorovodík

T59.6 - Sírovodík

T59.7 - Oxid uhličitý

T59.8 - Iné bližšie určené plyny, dymy a výpary

T59.9 - Nešpecifikované plyny, dymy a výpary

Crush syndróm, počet expozícií 15-30, počet sérií 3

T79.5 - Poúrazová anúria

            Crush syndrom, zlyhanie obličiek po dlhotrvajúcom stlačení končatiny

T79.6 - Poúrazová ischémia svalu

            Syndróm kompartmentu, Volkmannova ischemická kontraktúra

Dekompresná choroba, počet expozícií 3, počet sérií 1

T70.3 - Kesónová choroba

            Choroba zo stlačeného vzduchu, ochrnutie potápačov

Plynová embólia, počet expozícií 3, počet sérií 1

T79.0 - Vzduchová embólia (poúrazová)

Nezahŕňa: vzduchovú embóliu komplikujúcu potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2), ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.0)

T80.0 - Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

Ťažké zmiešané bakteriálne infekcie, počet expozícií 15-20, počet sérií 2

A41.4 - Septikémia vyvolaná anaeróbmi

A41.5 - Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, Gramnegatívna         septikémia NS

A41.8 - Iná špecifikovaná septikémia

A41.9 - Nešpecifikovaná septikémia, Septický šok

A48 - Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde

A48.0 - Plynová gangréna, Klostrídiová (celulitida, myonekróza )

II. Skupina - POZITÍVNY VÝZNAM

Diabetes mellitus s komplikáciami, počet expozícií 25-30, počet sérií 3-4

H36.0 - diabetická retinopatia

G59.0 - diabetická mononeuropatia

G63.2 - diabetická polyneuropatia

E11.5 - ulceronekrotické defekty dolných končatín, vred, gangréna

I79.2 - periférna angiopatia

Ischemické vredy pri ICHDK, počet expozícií 30, počet sérií 4

I70.2 - Ateroskleróza končatinových artérií

           Aterosklerotická gangréna, ulceronekrotické defekty dolných končatín

I73.1 - Tromboangitis obliterans [Buerger]

Komplikácie varixov dolných končatín, počet expozícií 30, počet sérií 3

I83.0 - Varikózne žily dolných končatín s vredom

           Všetky stavy pod I83.9 s vredom alebo označené ako ulcerózne

I83.2 - Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom

           Všetky stavy pod I83.9 s vredom a zápalom

I83.9 - Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu

           Flebektázia dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste

           Varikózne žily dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste

           Varixy dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste

Implantačná chirurgia, počet expozícií 30, počet sérií 3

T86.8 - Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva

Zlyhanie alebo odvrhnutie transplantovanej kože (aloštep) (autoštep)

T87 - Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu

T87.0 - Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny

T87.1 - Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny

T87.4 - Infekcia amputačného kýpťa

T87.5 - Nekróza amputačného kýpťa

Postradiačné - indukované lézie tkanív, počet expozícií 30, počet sérií 3

L58 - Radiodermatitis

L58.0 - Akútna dermatitída z ožiarenia

L58.1 - Chronická dermatitída z ožiarenia

L58.9 - Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia

L59 - Iné radiačné poškodenia kože a podkožného Tkaniva

L59.0 - Erythema ab igne [dermatitis ab igne]

L59.8 - Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením

L59.9 - Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením

Náhla hluchota, počet expozícií 10, počet sérií 2

H83.3 - Vplyvy hluku na vnútorné ucho

             Zvuková trauma

             Strata sluchu vplyvom hluku

H91.2 - Náhla idiopatická strata sluchu

             Náhla strata počutia NS

Osteomyelitída, počet expozícií 30, počet sérií 3

M86 - Osteomyelitída

M86.3 - Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída

M86.4 - Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou

M86.5 - Iná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída

M86.6Iná zdĺhavá osteomyelitída

M87 - Osteonekróza

M87.0 - Idiopatická aseptická nekróza kosti

M87.1 - Lieková osteonekróza

M87.2 - Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom

M87.3 - Iná sekundárna osteonekróza

M87.8 - Iná osteonekróza

M87.9 - Bližšie neurčená osteonekróza

Poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov, počet expozícií 10-30, 

počet sérií 1-3

G45 - Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy

G45.0 - Syndróm vertebrobazilárnej artérie

G45.1 - Syndróm krčnice (hemisférický)

G45.2 - Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie

G45.3 - Amaurosis fugax

G45.8 - Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy

G45.9 - Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat , Spazmus mozgovej artérie

G46 - Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†)

G46.0 - Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†)

G46.1 - Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†)

G46.2 - Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†)

G46.3 - Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 - I67†)

G46.7 - Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†)

G46.8 - Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†)

G51.0 - Bellovo ochrnutie

             Ochrnutie tváre

G62.0 - Polyneuropatia zapríčinená liečivom

G62.2 - Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami

G62.8 - Iné špecifikované polyneuropatie

G93.1 - Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde (hypoxia mozgu, apalický sy.)

G93.6 - Opuch mozgu

Nezahŕňa:mozgový edém zavinený poškodením pri pôrode (P11.0), traumatický (S06.1)

G93.8 - Iné špecifikované poruchy mozgu

Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

G95.1 - Vaskulárne myelopatie

            Akútny infarkt miechy (embolický) (neembolický)

            Arteriálna trombóza miechy, Hematomyelia

            Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitida,

            Opuch miechy

G95.2 - Nešpecifikovaná kompresia miechy

G95.8 - Iné špecifikované choroby miechy

S06.1 - Poúrazový opuch mozgu (po úraze, operáciách, intoxikácii)

S06.2 - Difúzne poranenie mozgu

S06.3 - Ložiskové poranenie mozgu

Postradiačné lézie CNS, počet expozícií 30, počet sérií 3

G62.8 - Iné špecifikované polyneuropatie

             Polyneuropatia zapríčinená žiarením

G93.8 - Iné špecifikované poruchy mozgu

             Postradiačná encefalopatia

G95.8 - Iné špecifikované choroby miechy

             Myelopatia vyvolaná ožiarením

Akútne oftalmologické príhody, počet expozícií 15, počet sérií 2

H34.1 - Oklúzia a. centralis retinae

Nehojace sa rany, počet expozícií 30, počet sérií 3

L89 - Dekubitálny vred - preležanina

          Preležanina, Vred po obväze, Tlakový vred

Popáleniny a omrzliny, počet expozícií 30, počet sérií 2

T20-25 - Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia

T26-28 - Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány

T29-32 - Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela

T33-35 - Omrzliny

bottom of page